హనుమాన్ చాలీసా

|| దోహా- ||శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార | బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ||బుద్ధి హీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార | బల బుద్ధి విదాా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార |||| చౌపాయీ- ||జయ హనుమాన జాా న గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహుౌం లోక ఉజాగర ||రామ దూత అతులిత బల ధామా | అౌంజనిపుతరపవనసుత నామా […]

చదవడం కొనసాగించు