మోదీ : అచ్చేదిన్ ఇంకెప్పుడు?- మొదటి అధ్యాయం

మోదీ వరుసగా రెండు సార్లు అధికారాన్ని కట్టబెట్టిన దేశ ప్రజలకు మోదీ పదే పదే చెప్తున్నట్టుగా అచ్చేదిన్ మటుకు రావటం లేదు. మోదీ ప్రధాన పదవి

చదవడం కొనసాగించు