హనుమాన్ చాలీసా

భక్తి శ్లోకాలు
0
(0)


|| దోహా- ||
శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార | బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ||
బుద్ధి హీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార | బల బుద్ధి విదాా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ||
|| చౌపాయీ- ||
జయ హనుమాన జాా న గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహుౌం లోక ఉజాగర ||
రామ దూత అతులిత బల ధామా | అౌంజనిపుతరపవనసుత నామా ||
మహావీర వికీమ బజరౌంగీ | కుమతి నివార సుమతి కే సౌంగీ ||
కౌంచన బరన విరాజ సువేసా | కానన కుౌండల కుౌంచిత కేశా ||
హాథ వజరఔ ధ్వజా విరాజై| కాౌంధేమౌంజ జనేఊ సాజై||
సౌంకర సువన కేసరీనౌందన | తేజ పర తాప మహా జగ వౌందన ||
విదాావాన గుణీ అతిచాతుర | రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ||
పర భు చరితరసునిబే కో రసియా| రామ లఖన సీతా మన బసియా||
సూక్ష్మ రూప ధ్రి సియహిఁ ద్ధఖావా | వికట రూప ధ్రి లౌంక జరావా ||
భీమ రూప ధ్రి అసుర సౌంహారే | రామచౌందరకే కాజ సౌంవారే ||
లాయ సజీవన లఖన జియాయే | శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ||
రఘుపతి కీన్హీబహుత బడాయీ| తుమ మమ ప్రర య భరత సమ భాయీ||
సహస వదన తుమీ రో యస గావై ిఁ | అస కహ శ్రీపతి కౌంఠ లగావై ిఁ ||
సనకాద్ధక బర హామద్ధ మున్హశా | నారద శారద సహత అహీశా ||
యమ కుబేర ద్ధకాాల జహాౌం తే | కవి కోవిద కహ సకే కహాౌం తే ||
తుమ ఉపకార సుగీీవహౌం కీనాీ | రామ మిలాయ రాజ పద దీనాీ ||
తుమీ రో మౌంతరవిభీషన మానా | లౌంకేశవర భయే సబ జగ జానా ||
యుగ సహసరయోజన పర భానూ | లీలోా తాహ మధుర ఫల జానూ ||
పర భు ముద్ధర కా మేలి ముఖ మాహీిఁ | జలధి లాౌంఘి గయే అచరజ నాహీిఁ ||
దురగ మ కాజ జగత కే జేతే | సుగమ అనుగీహ తుమీ రే తేతే ||
రామ దుఆరే తుమ రఖవారే | హోత న ఆజాా బిను పై సారే ||
సబ సుఖ లహైతుమాీ రీ సరనా | తుమ రక్ష్క కాహూకో డర నా ||
ఆపన తేజ సౌంహారో ఆపై| తీనిఁ లోక హాౌంక తేిఁ కాౌంపై||
భూత ప్రశాచ నికట నహిఁ ఆవై| మహావీర జబ నామ సునావై||
నాశైరోగ హరైసబ పీరా | జపత నిరౌంతర హనుమత వీరా ||
సౌంకటసే హనుమాన ఛుడావై| మన కీమ వచన ధాాన జో లావై||
సబ పర రామ తపసీవ రాజా | తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ||
ఔర మనరథ జో కోయీలావై| తాసు అమిత జీవన ఫల పావై||
చారోిఁయుగ పర తాప తుమాీ రా | హైపర సిది జగత ఉజియారా ||
సాధు సౌంత కే తుమ రఖవారే | అసుర నికౌందన రామ దులారే ||
అషట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా | అస బర దీన జానకీ మాతా ||
రామ రసాయన తుమీ రే పాసా | సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||
తుమీ రే భజన రామ కో పావై| జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై||
అౌంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ| జహాిఁ జనిమ హరిభకతకహాయీ||
ఔర దేవతా చితతన ధ్రయీ| హనుమత సేయి సరవ సుఖ కరయీ||
సౌంకట కటైమిటైసబ పీరా | జో సుమిరైహనుమత బలవీరా ||
జైజైజైహనుమాన గోసాయీిఁ | కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీిఁ ||
యహ శత బార పాఠ కర కోయీ| ఛూటహ బౌంద్ధ మహా సుఖ హోయీ||
జో యహ పఢైహనుమాన చలీసా | హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||
తులసీదాస సదా హరి చేరా | కీజైనాథ హృదయ మహ డేరా ||
|| దోహా- ||
పవనతనయ సౌంకట హరణ | మౌంగలమరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహత | హృదయ బసహు సుర భూప ||

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.